Dokumenty

Na stiahnutie

Ziadost_o_prerusenie_studia.doc

Ziadost_o_ukoncenie_studia.doc

Cestne vyhlasenie 2022-23.docx

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia. (Vyhláška 324/2008, §7, odst. 3)

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov, možno štúdium ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu. (Vyhláška 324/2008, §7, odst.2)