• Nadpis

    •  

     Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2013, jeho Doplnku č.2 a VZN č.9/2014.pdf ktoré bolo mestským zastupiteľstvom v Ružomberku schválené dňa 18.6.2014 (súbor PDF k nahliadnutiua nadobúda účinnosť od 1.9.2014 sa podľa § 3 určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej Mestom Ružomberok takto
      

     Hudobný odbor -  individuálné vyučovanie

     • Prípravné štúdium – 5 € na mesiac
     • Základné štúdium – 8 € na mesiac

      

     Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor -  skupinové vyučovanie

     • Prípravné štúdium – 4,50 € na mesiac
     • Základné štúdium – 6 € na mesiac

      

     Štúdium pre dospelých (nad 25 rokoví)

     • Prípravné štúdium -  10 € na mesiac
     • Individuálne vyučovanie (HO) - 50 € na mesiac
     • Skupinové vyučovanie (VO, TO, LDO) - 30 € na mesiac

      

     Školné sa platí v dvoch splátkach:

     1. Za mesiace september-december do 15. októbra (4 x výška mesačného školného)
     2. Za mesiace január-jún do 15. februára  (6 x výška mesačného školného)

     V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber, t. j. do štatistického výkazu k 15.9. bude žiak/dospelá osoba zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania, zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou :

     • individuálne vyučovanie 50,00 €,
     • skupinové vyučovanie 30,00 €.

      

     Číslo účtu: 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
     Variabilný symbol:

     Tanečný odbor: 1744

     Hudobný odbor: 1743

     Literárno-dramatický odbor: 1742

     Výtvarný odbor: 1741

     IBAN: SK2109000000005070963200

      

      

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje