Tanečný odbor

HUDOBNO-POHYBOVÉ ĽUDOVÉ DETSKÉ HRY:prvé stretnutie žiakov s elementárnymi prvkami a tanečnými motívmi slovenského ľudového tanca,ktoré sú prípravou na jeho ďaľšie poznávanie a rozvíjanie pricípov ľudového tanca,ľudovej slovesnosti,spevu a ľudových detských hier.Zameriavame sa na tanečné motívy z jednotlivých folklórnych oblastí Slovenska , ktoré sú pre tento vek zvládnuteľné. 

Na začiatku štúdia žiaci absolvujú štúdium POHYBOVEJ PRÍPRAVY ktorá je zameraná na všestranný harmonický telesný rozvoj jednotlivých svalových oblastí , ako aj na získanie pevnosti chrbtových svalov a pružnosti chrbtice , pohyblivosti kĺbov , elastickosti šliach dolných končatín.Je to vlastne technická príprava v základných polohách na mieste ako sú ľah na chrbte,bruchu, ľah vzad s ohnutými kolenami ,sed skrížny , na patách, kľak spojný,podpor kľačmo a stoj v I.a II.poz. paralelnej a vytočenej .

PRIESTOROVÉ CVIČENIA sú doležitým činiteľom pre rozvoj priestorového cítenia, orientácie výrazového pohybu,tanečnosti a fantázie.V priestore uplatňujú 7-ročné deti elementárne tvorivé schopnosti bez zábran vo výraze.Žiaci poznajú priestorové formácie (kruh,polkruh,rad,zástup,osmičku,dvojice,trojice,a voľné skupiny.Ďaľej sa oboznamujú s horizontálnym aj vertikálnym vedením pohybu formou rozmanitých výrazových a dynamických cvičení a pohybovými väzbami.

RYTMICKÉ CVIČENIA pomáhajú rozvíjať hudobné cítenie.Žiaci sa učia základné rytmické hodnoty,vnímajú rytmické,tempové aj dynamické zmeny,učia sa zmeny vo výraze pohybu,ako aj schopnosť cítiť dvojdobý,trojdobý a štvordobý takt, prízvučnú a neprízvučnú dobu,akcent.

K základnému tanečnému vzdelaniu neskôr pribúda KLASICKÝ TANEC. Je to predmet , ktorý sa vyučuje podľa osvedčeného metodického postupu.Je to pohybový systém s presne vypracovanou metodiko  a teóriou.Kladie veľké nároky na sústredenosť precíznosť a disciplínu pohybu.

DŽEZOVÝ TANEC a hudba pramení s afrického ľudového prejavu ktorá bola súčasťou života kmeňov.Džez uplatňuje prirodzené dispozície žiakov,zlepšuje ich koordinačné schopnosti ,pohybový rozsah,rozvíja tanečnosť.

KREATÍVNY TANEC (novodobý tanec):</hilight> vnáša do vyučovacieho procesu nový rozmer a to rozvíjanie prirodzeného tanečného pohybu a tvorivosti samotných detí.Popri systematickom zdorazňovaní základných telesných pravidiel potrebných v tanci či už v klasickom ,ľudovom, nastupuje predmet rozvíjajúci fantáziu a tvorivosť.Predmet svojimi vnútornými pravidlami prináša žiakovi posilňovanie sebavedomia, schopnosť samostatnej tvorivosti,ako aj schopnosť prijímať kritiku bez negatívnych následkov.

V ĽUDOVOM TANCI už vychádzame z jednotlivých oblastí Slovenska a  žiaci dostávajú celkový rozhľad spoznávania folklórnych tradícií v jednotlivých regiónoch.Sú nimi napríklad ZEMPLÍN, HOREHRONIE, LIPTOV, PODPOLANIE, MYJAVA a iné.